VIII

ბიზნესის მართვა

 1. მართვა ეს არის ორგანიზაციის მიზნიდან გამომდინარე წინასწარ შედგენილი გეგმის მიხედვით რესურსების ოპტიმალურად განაწილების პროცესი. „ოპტიმალურ“ მართვაში იგულისხმება:
 • ოპტიმალობის კრიტერიუმების დადგენა;
 • კრიტერიუმების ერთმანეთთან შეწონასწორება;
 • საბოლოო ვარიანტის შერჩევა.
 1. არსებობს ფირმების მართვის საკითხისადმი 3 ძირითადი მიდგომა:
 1. ტრადიციული - ამ შემთხვევაში ცალ-ცალკე განისაზღვრება სამუშაო პერსონალი, ადმინისტრირება, მოტივაცია, მართვის სისტემა;
 2. სისტე ... კითხვის გაგრძელება »
ნანახია: 1160 | დაამატა: tskhvedadze2014 | თარიღი: 02.01.2017 | კომენტარი (0)

თავი VII

საერთაშორისო ბიზნესის საფუძვლები

 1. ალტერნატიული ღირებულება დაკავშირებულია ერთი სახეობის საქონლის წარმოების ნაცვლად სხვა საქონლის საწარმოებლად რესურსების გამოყენებასთან.
 2. აბსოლუტური უპირატესობა არის შესაძლებლობა აწარმოოს ესა თუ ის საქონელი, რესურსების უფრო მცირე ოდენობით, ვიდრე ეს დაუჯდებოდა სხვა ერს (ცალკეულმა ქვეყნებმა თავიანთუ აბსოლუტური უპირატესობა უნდა გამოიყენონ სხვა ქვეყნებისაგან დამოუკიდებლად).
 3. ბიზნესი უნდა განთავსდეს იქ, სადაც არის იაფი მუშახელი, ნედლეული და კარგად განვითარებული სატრანსპორტო სისტემა.
 4. სავაჭრო ბალანსი არის ქვეყნის მიერ იმპორტირებული საქონლისა და მომსახურების ღირებულების თანაფარდობა ექსპორტირებული საქონლისა და მ ... კითხვის გაგრძელება »
ნანახია: 1731 | დაამატა: tskhvedadze2014 | თარიღი: 01.28.2017 | კომენტარი (0)

თავი VI

ვენჩურული კაპიტალი და ფრენჩაიზინგი, როგორც ბიზნესის ორგანიზაციის ფორმა

 1. ვენჩურული დაფინანსების შესახებ წინადადება უნდა ასახავდეს შემდეგ მუხლებს:
 • მიზნები და ამოცანები - ეს არის პროექტის მოკლე მიმოხილვა;
 • აუცილებელი დაფინანსება - ინფორმაცია ფულის იმ რაოდენობის შესახებ, რომელიც გჭირდება პროექტის დასაწყისიდან განვითარებამდე, შემოთავაზებული თანხის დაგეგმილი რაოდენობის გამოყენების გზებს და ფინანსურ გეგმას, მოთხოვნილი თანხის და პროექტის დანახარჯების ანალიზს;
 • მარკეტინგი - აქ წარმოდგენილია ბაზრის იმ სეგმენტების აღწერა, რომელიც უკვე დაკავებული აქვს კომპანიას, ან გეგმავს მის და ... კითხვის გაგრძელება »
ნანახია: 1302 | დაამატა: tskhvedadze2014 | თარიღი: 01.27.2017 | კომენტარი (0)

თავი IV

ბიზნესის დაწყების ორგანიზაცია

 1. მცირე საწარმო არის ფირმა, რომელსაც ფლობს დამოუკიდებელი მეწარმე, არ წარმოადგენს დარგის დომინანტს და ამ დარგში არსებულ ფირმებსა თუ საწარმოებზე უფრო მცირეა.
 2. ბიზნესის სიდიდის განსაზღვრის პარამეტრებია:
 • რეალიზაციის მოცულობა;
 • მოგება;
 • მუშახელის რაოდენობა.
 1. შესასყიდი ბიზნესის ანალიზისათვის მომზადებული უნდა იქნას ბიზნესის შესახებ ყოვლისმომცველი ინფორმაციული პაკეტი. მასში წარმოდგენილი უნდა იყოს შემდეგი პუნქტები:
 • ბიზნესის ისტორია;
 • ბიზნესის მართვის მეთოდების ანალიზი;
 • ინფორმაცია ძირითადი კაპიტალის შესახებ;
 • ინფორმაცია მომწოდებლის შესახებ;
 • ... კითხვის გაგრძელება »
ნანახია: 1606 | დაამატა: tskhvedadze2014 | თარიღი: 01.27.2017 | კომენტარი (0)

თავი III

ბიზნესის ორგანიზაციის ფორმები

 1. კომპანიები ეკონომიკის სექტორის მიხედვით იყოფიან 2 ძირითად ჯგუფად: მომსახურების სფეროში დასაქმებულ და წარმოების სფეროში დასაქმებულად.
 2. სწრაფად განვითარებადს წარმოადგენს საცალო და საბითუმო ვაჭრობის სფერო.
 3. მსოფლიო კლასიფიკაციით საკუთრების ფორმების მიხედვით კომპანიები იყოფიან:
 • ერთპიროვნულ მფლობელად და ინდივიდუალურ ფირმად - ეს არის ის საწარმო, რომელიც მიეკუთვნება ერთ პიროვნებას, თუმცა მასში შეიძლება დასაქმებული იქნე ... კითხვის გაგრძელება »
ნანახია: 1521 | დაამატა: tskhvedadze2014 | თარიღი: 01.25.2017 | კომენტარი (0)

თავი II

ბიზნესის გარემო, ეთიკური და სოციალური პასუხისმგებლობა

 1. თავისუფლების ხარისხი განისაზღვრება სამი გარემოებით:
 • საბაზრო მოთხოვნით;
 • საკუთარი მეწარმეობითი პოტენციალით;
 • იმ შესაძლებლობებით, რომელსაც ქმნის ბიზნესის გარემო.
 1. ბიზნესის გარემო, ეს არის იმ გარეშე ფაქტორების ერთობლიობა, რომლებიც არსებობბენ ბაზრის სამეურნეო სუბიექტების გარეთ და განსაზღვრავენ ამ სუბიექტების ქცევის წესებს ბაზარზე.
 2. ბიზნესის გარემო:
 1. მიკროგარემო მოიცავს:
ნანახია: 1379 | დაამატა: tskhvedadze2014 | თარიღი: 01.25.2017 | კომენტარი (0)

თავი I

ბიზნესის არსი და მნიშვნელობა

 1. ცნობილია ბიზნესის შემდეგი კონცეფციები:
 • პოზიტიური - ამ კონცეფციის არსი მდგომარეიბს იმაში, რომ ბიზნესი ესმით, როგორც ადამიანების საზოგადოებრივი საქმიანობა საქონლისა და მომსახურების წარმოების მიზნით, რომელიც ხორციელდება საზოგადოების წევრების მოთხოვნილებათა დაკმაყოფილებისათვის;
 • კრიტიკული - ამ კონცეფციის შესაბამისად, ბიზნესი არის ადამიანების საქმიანობის ის სფერო, რომლის საბოლოო მიზანს შეადგენს მოგებისა და შემოსავლების მიღება;
 • პრაგმატული - ეს კონცეფცია ბიზნესს განიხილავს საზოგადოებრივი პროგრესის კონტექსტში, როგორც მოვლენას, რომელიც აუცილებელია როგორც ბიზნესმენებისათვის, რომლებიც გამომდინარეობენ საკუთარი ინტერესებიდან, აგრეთვე საზოგ ... კითხვის გაგრძელება »
ნანახია: 3235 | დაამატა: tskhvedadze2014 | თარიღი: 01.25.2017 | კომენტარი (0)

„თავსაფრიანი დედაკაცი“

(ტექსტის ანალიზი)

  „თავსაფრიანი დედაკაცი“ არის ნიკო ლორთქიფანიძის ნოველა. იგი განეკუთვნება მოდერნისტულ ჟანრს. ტექსტს ახასიათებს თავისებურებები სტილისტური თვალსაზრისით. მასში გადმოცემულია ქართველი ქალის ცხოვრების ამსახველი სიუჟეტი. იმ ქალისა, რომელმაც იმაზე უკეთ აღზარდა შვილები ვიდრე შეეძლო.

  თავსაფრიანი დედაკაცი ნაადრევად დაქვრივდა. რის გამოც სრულიად მარტოს უწევდა ოჯახის რჩენა. მას შესთავაზეს კვლავ დაქორწინება, მაგრამ ქალმა უარი განაცხადა, რადგანაც კვლავ გათხოვება შვილების ღალატად მიიჩნია. თავსაფრიანი დედაკაცი სახალხოდ ცრემლების ღვრას ყოველთვის ერიდებოდა. ამიტომ, როდესაც დრო მისცემდა ამის საშუალებას, მხოლოდ მაშინ დანმარტოვდებოდა და დაღუპულ ქმარს იგლოვდა. ტექსტში აგრეთვე აღნიშნულია, რომ ყოველი მისი სასიკეთო ქმედება საკუთარ შესაძლებლობეს ბევრად აღემატებოდა. ამან განაპირობა ის, რომ შვილებმა წარმატებებს მიაღწიეს. ერთი ვაჟი მოანგარიშე იყო კოოპერატივში ... კითხვის გაგრძელება »

ნანახია: 16194 | დაამატა: tskhvedadze2014 | თარიღი: 08.26.2016 | კომენტარი (0)

ელის ტრაგედია

  ელი გორდელიანი არის ნიკო ლორთქიფანიძის მოთხრობის, „შელოცვა რადიოთი“, ერთ-ერთი მთავარი პერსონაჟი. იგი განასახიერებს ქართველი თავადის შთამომავალს, რომლის ცხოვრებაც ტრაგიკულად წარიმართა. ტექსტი ეხება ეპოქას, სადაც ქართველი თავადების ბედის გაუკუღმართება იშვიათი მოვლენა ნამდვილად არ იყო.

  ყველაფერი დაიწყო ელის უიღბლო ქორწინებით რუს მაღალჩინოსანთან. მისი ეს ქორწინება ნამდვილად ალ გახლდათ დაფუძნებული სიყვარულზე, ამ ფაქტის შესახებ ინფორმაციას თავად ავტორი გვაწვდის ტექსტის მეშვეობით.

  ელი გორდელიანისთვის არც მეორე ქორწინება არ აღმოჩნდა ბედნიერების მომტანი მიუხედავად იმისა, რომ წინა შემთხვევისაგან განსხვავებით აქ ქმარი, შედარებით უფრო მაღალ ზნეობრივ საფეხურზე იმყოფებოდა. საუბედუროდ ელის უკვე მეორედ მოუხდა ოჯახის დანგრევა.

  ამის შემდეგ ელიმ უფრო ღრმად შეტოპა და კავშირები დაამყარა უცხო ქვეყნის წარმომადგენლებთან. მიუხედავად იმისა, რომ მას სიმდიდრე ყოველთვის იზიდავდა, დიდი დრო მაინც არ დ ... კითხვის გაგრძელება »

ნანახია: 29486 | დაამატა: tskhvedadze2014 | თარიღი: 08.25.2016 | კომენტარი (0)

არსებობს მოსაზრება, რომ ადამიანი სხვებს კი არ უნდა ეჯიბრებოდეს, არამედ უნდა ისწრაფოდეს გაიმარჯვოს საკუთარ თავზე

  ადამიანებს სხვა ცოცხალი არსებებისაგან გამოგვარჩევს ის, რომ ვისწრაფვით სრულყოფისაკენ. შეუძლებლად მიმაჩნია აღნიშნულ დონემდე მიღწევა მხოლოდ მეტოქეების დამარცხებით. ვფიქრობ, რომ ადამიანი მხოლოდ მაშინ ჩაითვლება გამარჯვებულად, როცა საკუთარ თავში არსებულ უარყოფით ალტერ ეგოს გაუმკლავდება, რაც თითოეულ ჩვენგანში იმალება.

  მიმაჩნია, რომ აღნიშნულ საკითხს ეხმიანება ვაჟა-ფშაველას გმირი ალუდა ქეთელაური. პოემაში ჩანს, რომ მას უამრავი მოგებული ორთაბრძოლის შედეგად სახელი განთქმული აქვს, თუმცა სრულყოფილებას მხოლოდ მაშინ აღწევს, როდესაც საკუთარ თავს მოერევა. იმ ფაქტს, რომ ალუდას ცნობიერი და ქვეცნობიერი ებრძოდნენ ერთმანეთს ადასტურებს მისივე სიზმრის ეპიზოდი.

  აქვე აღვნიშნოთ აკაკი წერეთლის „გამზრდელის“ პერსონაჟები: ბათუ და ჰაჯი-უსუბი. ორივე მათგანმა ხომ ძლია საკუთარ თავს, რითაც დააყენა საფარ ბეგი სწორ გზაზე. ვერან ... კითხვის გაგრძელება »

ნანახია: 19720 | დაამატა: tskhvedadze2014 | თარიღი: 08.24.2016 | კომენტარი (0)

« 1 2 3 4 »
მოგესალმები, სტუმარი!
ოთხშაბათი, 09.27.2023